Asamblea en el IES Xelmirez

Os alumnos do Xelmirez II están a levar unha dura loita polo seu futuro. Levan unha semana reclamando cursar en 2º de Bacharelato Literatura Galega do século XX e Historia da Música e da Danza. Aínda que pode parecer unha reivindicación lóxica, está a provocar unha vaga represiva por parte da dirección contra alumnos e profesores.

O pasado luns 6 de Xuño, un grupo de cen alumnos de 1º de Bacharelato concentráronse no vestíbulo do instituto durante todo o día, esixindo dende o primeiro minuto que a dirección do centro dera resposta ás súas demandas. Sen embargo o único que recibiron foi desprezo. A directora “invitounos” a marchar fora do instituto, a matricularse noutro centro, ou incluso ameazou coa perda do dereito á escolarización aos participantes. Este foi tan só o principio dunha serie de atropelos aos dereito democrático do alumnado (como o dereito á protesta).

 

O martes, a unha compañeira se lle impediu coñecer a nota do seu exame, poñendo como escusa que non asistira á clase o día anterior, por ter participado nas mobilizacións. Finalmente, ao final das clases deste mércores, unha das compañeiras que xogou un importante papel na protesta, foi expulsada durante tres días aproveitando que en días anteriores tivera un conflito cun profesor; conflito que xa fora solucionado entre ambos. Sen dúbida trátase dunha expulsión política, que nada ten que ver con criterios educativos. A directora, lonxe de intentar resolver o problema atendendo ás xustas demandas dos estudantes, reprímeos.

No día de onte, compañeiros e compañeiras do Sindicato de Estudantes tratamos de dialogar coa dirección do centro pero a súa actitude autoritaria fixo imposible resolver este conflito.

As demandas dos estudantes que se están mobilizando son totalmente razoables. Entenden que o centro pode verse con dificultades para ofertar estas dúas materias que se piden pero o certo é que se a Dirección así o quixera, sería fácil conseguilo. Pero ésta, en troques de poñerse ao carón dos alumnos e esixirlle isto á Consellería, reprímeos…unha auténtica vergoña!

Non obstante, a firmeza dos e das estudantes está a provocar que a dirección teña que recuar: En primeiro lugar, produto da presión, víronse obrigados a ofertar a asignatura de música, á que nun principio negábanse. E en segundo lugar, tiveron que ceder e xuntarse co conxunto dos estudantes e non soamente cos membros do S.E. Ata en tres ocasións a dirección intentou amedrentar aos alumnos para que marcharan e reunirse a solas, sen testemuñas, con nós. Pero a presión que exercimos entre todos, fíxolle desistir. Nada do que nos dixera a nós ía quedar a porta pechada, como eles querían. Finalmente, a actitude da dirección foi lamentable ao intentar expulsar do centro aos representantes do S.E cando estes denunciaron o seu autoritarismo.

Para continuar a loita é fundamental contar co apoio activo dos profesores e da Anpa do IES. O seguinte paso é facer todo isto público. O S.E propuxo aos compañeiros a convocatoria dun paro mañá, de 12:00 a 13:00 contando coa participación de pais e profesores.

Estamos ante unha dirección represiva pero moi débil. Podemos gañar!

-Polo noso dereito a estudar literatura galega e música
-Para que se respecten os dereitos democráticos no centro de estudo
-Dimisión da directora!

TODOS E TODAS Á FOLGA MAÑÁ VENRES, DE 12:00 A 13:00 HORAS


Compostela: IES Xelmirez II ¡Basta de represión, queremos elegir nuestro futuro!

Los alumnos del Xelmirez II están llevando una dura lucha por su futuro. Llevan una semana reclamando cursar en 2º de Bachillerato Literatura Gallega del siglo XX e Historia de la Música y de la Danza. Aunque puede parecer una reivindicación lógica, está provocando una oleada represiva por parte de la dirección contra alumnos y profesores.

El pasado lunes 6 de Junio, un grupo de cien alumnos de 1º de Bachillerato se concentraron en el vestíbulo del instituto durante todo el día, exigiendo desde el primer minuto que la dirección del centro diera respuesta a sus demandas. Sin embargo lo único que recibieron fue desprecio. La directora “los invitó” a marchar fuera del instituto, a matricularse en otro centro, o incluso amenazó con la pérdida del derecho a la escolarización a los participantes. Este fue tan sólo el principio de una serie de atropellos a los derecho democrático del alumnado (como el derecho a la protesta).

El martes, a una compañera se le impidió conocer la nota de su examen, poniendose cómo excusa que no había asistido a la clase el día anterior, por haber participado en las movilizaciones. Finalmente, al final de las clases de este miércoles, una de las compañeras que jugó un importante papel en la protesta, fue expulsada durante tres días aprovechando que en días anteriores había tenido un conflicto con un profesor; conflicto que ya había sido solucionado entre ambos. Sin duda se trata de una expulsión política, que nada tiene que ver con criterios educativos. La directora, lejos de intentar resolver el problema atendiendo a las justas demandas de los estudiantes, los reprime. En el día de ayer, compañeros y compañeras del Sindicato de Estudiantes tratamos de dialogar con la dirección del centro pero su actitud autoritaria hizo imposible resolver este conflicto.

Las demandas de los estudiantes que se están movilizando son totalmente razonables. Entienden que el centro puede verse con dificultades para ofertar estas dos materias que se piden, pero lo cierto es que si la Dirección así lo quisiera, sería fácil conseguirlo. Pero ésta, en lugar de ponerse al lado de los alumnos y exigirle esto a la Consellería, los reprime. ¡una auténtica vergüenza!

No obstante, la firmeza de los y de las estudiantes está provocando que la dirección tenga que recular: En primer lugar, producto de la presión, se vieron obligados a ofertar la asignatura de música, a la que en un principio se negaban. Y en segundo lugar, tuvieron que ceder y juntarse con el conjunto de los estudiantes y no solamente con los miembros del S.E. Hasta en tres ocasiones a dirección intentó amedrentar a los alumnos para que se marcharan y reunirse a solas, sin testigos, con nosotros. Pero la presión que ejercimos entre todos, le hizo desistir. Nada de lo que nos dijera a nosotros iba a quedar a puerta cerrada, como ellos querían. Finalmente, la actitud de la dirección fue lamentable al intentar expulsar del centro a los representantes del S.E cuando estos denunciaron su autoritarismo.

Para continuar la lucha es fundamental contar con el apoyo activo de los profesores y de la Ampa del IES. El siguiente paso es hacer todo esto público. El S.E propuso a los compañeros la convocatoria de un paro mañana, de 12:00 a 13:00 contando con la participación de padres y profesores.
Estamos ante una dirección represiva pero muy débil. Podemos ganar!

-Por nuestro derecho a estudiar literatura gallega y música
-Para que se respeten los derechos democráticos en el centro de estudio
-Dimisión de la directora!!
TODOS Y TODAS A La HUELGA MAÑANA VIERNES, DE 12:00

10 de mayo: Todas y todos a la huelga estudiantil

cartel 10m castellano peq 1