En defensa do ensino público

A Xunta do PP ven de presentar un plan para reestruturar o mapa de centros de estudo de Vigo. Este plan, elaborado ás costas da comunidade educativa, ten como único obxectivo forzar ás familias a matricular aos seus fillos nos centros privados, para lucrar aos empresarios. O PP pretende deixar morrer a os centros públicos, ao eliminar o transporte escolar de una Zona a outra Zona. Grazas a iso, os centros privados (a inmensa maioría en mans da igrexa) van ver aumentado os seus “clientes” e os seus cartos. O PP é o partido dos capitalistas e goberna para eles.  A forma de elaborar este plan tamén foi escandalosa: A consellería educativa tivo un trato insultante cara as asociación de pais e nais que intentaron mostrarlles o negativo deste plan. Ademais, trataron de amedrentar a calquera director de centro de estudo que protestou. E mentres que seguen a ocultar detalles importantes do plan de Zonificación aos directores de centros públicos, entregáronos as agochadas aos dos colexios privados. Hai que parar a esta mafia!

 

A situación no IES de Teis e no IES da Guía.

Outra cara deste plan é o que o PP quere facer co IES de Teis e o IES da Gúia: pretenden centralizar todos os ciclos formativos no IES de Teis e eliminar o bacharelato e facer á inversa no IES da Gúia. Con isto, o PP quere recortar case 20 profesores, entre despedimentos e xubilacións sen repoñer!. Dende o Sindicato de Estudantes opoñémonos totalmente a este ataque, por moitas razóns:

1-Recortar profesores implica aumentar a masificación nas aulas e empeorar a calidade educativa destruíndo postos de traballo.
2- De levarse a cabo este plan, suporía aillar a Formación Profesional do resto de etapas educativas para seguir devaluando a FP.
3-Os estudantes destes centros queren acabar os seus estudosno mesmo instituto cos compañeiros e compañeiras cos que os empezaron e non queren ter que trasladarse forzadamente agora a outro centro que non é o seu.

O pasado 21 de decembro os estudantes do IES de Teis protagonizaron un primeiro paro e unha concentración para protestar por este ataque. É o momento de continuar coa batalla con máis forza. Por este motivo, chamamos a toda a comunidade educativa: nais, pais, profesores e estudantes a loitar unidos contra o intento do PP de destruír a educación pública, na concentración que terá lugar o próximo 19 de xaneiro ás 19 h. na Farola de Urzaiz. Se algo aprendemos todos estes anos é que coa loita e a mobilización si se pode acabar cos ataques do PP!

VENRES 19 DE XANEIRO
ÁS 19:00 HORAS
NA FAROLA DE URZAIZ

 

No al plan de Zonificación de la Xunta!
En defensa de la enseñanza pública

La Xunta del PP acaba de presentar un plan para reestructurar el mapa de centros de estudio de Vigo. Este plan, elaborado a espaldas de la comunidad educativa, tiene como único objetivo forzar a las familias a matricular a sus hijos en los centros privados, para lucrar a los empresarios. El PP pretende dejar morir los centros públicos, al eliminar el transporte escolar de una Zona a otra Zona. Gracias a esto los centros privados (la inmensa mayoría en manos de la iglesia) van a ver aumentado sus “clientes” y su dinero. El PP es el partido de los capitalistas y gobierna para ellos. La forma de elaborar este plan también fue escandalosa: la consellería educativa tuvo un trato insultante hacia las asociaciones de padres y madres que intentaron mostrarles lo negativo de este plan. Además, trataron de amedrentar a cualquier director de centro de estudio que protestó. Y mientras siguen ocultando detalles importantes del plan de Zonificación a los directores de centros públicos, los entregaron a escondidas a los de los colegios privados. ¡Hay que parar a esta mafia!

La situación en el IES de Teis y en el IES de la Guía.

Otra cara de este plan es lo que el PP quiere hacer con el IES de Teis y el IES de la Guía: pretenden centralizar todos los ciclos formativos en el IES de Teis y eliminar el bachillerato y hacer a la inversa en el IES de la Guía. Con esto, el PP quiere recortar casi 20 profesores, entre despidos y jubilaciones sin reponer! Desde el Sindicato de Estudiantes nos oponemos totalmente a este ataque, por muchas razones: 

1-Recortar profesores implica aumentar la masificación en las aulas y empeorar la calidad educativa destruyendo puestos de trabajo.
2- De llevarse a cabo este plan, supondría aislar la Formación Profesional del resto de etapas educativas para seguir devaluando la FP.
3-Los estudiantes de estos centros quieren acabar sus estudios en el mismo instituto y con los compañeros y compañeras con los que los empezaron y no quieren tener que trasladarse forzosamente a otro centro que no es el suyo.

El pasado 21 de diciembre los estudiantes del IES de Teis protagonizaron un primer paro y una concentración para protestar por este ataque. Es el momento de continuar con la batalla con más fuerza. Por este motivo, llamamos a toda la comunidad educativa: madres, padres, profesores y estudiantes a luchar unidos contra el intento del PP de destruir la educación pública en la concentración que tendrá lugar el próximo 19 de enero a las 19h en la Farola de Urzaiz. Si algo hemos aprendido todos estos años es que con la lucha y la movilización ¡sí se puede acabar con los ataques del PP!

¡Todas y todos a la concentración!
A las 19:00 HORAS
EN La FAROLA DE URZAIZ