TODOS E TODAS HOXE ÁS MANIFESTACIÓNS ÁS 20:00 HORAS

Miles de galegos e galegas pasaron onte unha noite de auténtico pánico, vendo cómo as lapas se achegaban aos seus fogares. Nestes intres son xa catro as persoas mortas. O sur do país está sendo arrasado polas lapas.    As escenas vividas en Vigo, a principal cidade galega, rodeada literalmente polo lume, non teñen precedentes. As rúas da cidade enchéronse de cinza; o fume impedía respirar e era imposible ver máis alá duns metros. A posibilidade de que a cidade ardera tornouse moi real cando apareceron lumes en Florida, Navia, O castro e incluso na  Praza de España! Só a choiva impediu unha traxedia aínda maior…Aldeas enteiras arderon xa. Aínda hoxe non é nada fácil respirar en Ourense….E ante a ausencia total de medios do Estado e da Xunta para facer fronte a ese inferno, unha vez máis vimos cómo o Pobo salva ao Pobo. Miles de galegos improvisaron brigadas para levar auga e facer fronte ás lapas coas seus propias mans e poñéndose en perigo a si mesmos. Unha vez máis volveu quedar  en evidencia a total incapacidade da Xuta e o Goberno do PP. Se no 2002, ante a traxedia do Prestige Rajoy só viu “hilillos de plastilina” hoxe tiña como única estratexia contra o lume…ver se chovía.

A responsabilidade do Partido Popular.

A prioridade total do PP nestes momentos é a de reprimir o lexítimo dereito do Pobo catalán a decidir a súa relación con España. A esa brutal tarefa dedica todos os seus medios humans e materiais mentres que para resolver os problemas dos mozos e traballadores só se nos ofrece  recorte tras recorte .É un auténtico escándalo que, coas condicións meteorolóxicas tan evidentemente adversas que estabamos a sufrir en Galicia, a Xunta do PP veña de despedir a máis de 400 brigadistas. E Feijoo tivo a desfachatez de asegurar que estes despedimentos non ían afectar á loita contra o lume!! Para os banqueiros e para a represión, todos os cartos que sexan precisos: para salvar as nosas vidas, nada de nada.

As políticas do PP no relativo a protección do monte galego foron criminais:

-Subcontratouse con empresas privadas os servizos de brigadistas forestais (e xa sabemos que aos empresarios só lles interesa gañar cartos, non ofrecer un servizo de calidade)

-No ano 2016 ofertáronse unhas ridículas 94 prazas  para persoal de extinción de incendios.

-A Lei de Montes do PP de 2015 facilita o negocio da venda de madeira queimada a prezos máis baixos (animando así aos empresarios a queimar o monte)

-O PP reduciu en 2011 a distancia de seguridade entre o monte e os núcleos urbans.

Estas medidas tiveron consecuencias: as denuncias por cambios no uso do solo (recalificacións)   cuadriplicáronse dende 2015, ano no que o PP aprobou a actual Lei de Montes.   E  dende o ano 2015 o total de hectáreas queimadas en Galiza medrou de novo, tras un mínimo histórico en 2014.

Tras este pesadelo que estamos a sufrir, non hai pirómanos tolos, o que hai é unha política moi concreta, que busca recortar cartos destinados ás necesidades sociais para entregarllos dun ou outro xeito aos grandes capitalistas. E hai tamén intereses empresariais moi concretos, tanto no referente ao “negocio” da extinción de incendios como ao de compra de madeira queimada. E hai un partido, o Partido Popular, que é o representante directo destes empresarios e que goberna e lexisla para eles. Que non veñan agora a derramar bágoas de cocodrilo….eles son os responsables. Hai que botalos!!

Fóra o PP da Xunta!

Por un servizo de extinción de incendios que sexa 100% público!

Por outra Lei de Montes!

Por unha investigación independente dos vínculos dos empresarios do sector coa vaga de lumes!

 

Los recortes y la privatización queman Galiza: PP responsable.

Todos y todas hoy a las manifestaciones a las 20:00 h

Miles de gallegos y gallegas pasaron ayer una noche de auténtico pánico, viendo cómo las llamas se acercaban a sus hogares. En estos momentos son ya cuatro las personas muertas. El sur del país está siendo arrasado por las llamas. Las escenas vividas en Vigo, la principal ciudad gallega, rodeada literalmente por el fuego, no tienen precedentes. Las calles de la ciudad se llenaron de ceniza; el humo impedía respirar y era imposible ver más allá de unos metros. La posibilidad de que la ciudad hubiese ardido se volvió muy real cuando aparecieron fuegos en Florida, Navia, El castro e incluso en la Plaza de España! Sólo la lluvia impidió una tragedia aún mayor...Aldeas enteras ardieron ya. Incluso hoy mismo, no es nada fácil respirar en Ourense...Y ante la ausencia total de medios del Estado y de la Xunta para hacer frente a ese infierno, una vez más vemos cómo el Pueblo salva al Pueblo. Miles de gallegos improvisaron brigadas para llevar agua y hacer frente a las llamas con sus propias manos, poniéndose en peligro a sí mismos. Una vez más volvió a quedar en evidencia a total incapacidad de la Xunta y el Gobierno del PP. Si en el 2002, ante la tragedia del Prestige, Rajoy sólo vio “hilillos de plastilina”, hoy tenía cómo única estrategia contra el fuego...ver si llovía.

La responsabilidad del Partido Popular.

La prioridad total del PP en estos momentos es la de reprimir el legítimo derecho del Pueblo catalán a decidir su relación con España. A esa brutal tarea dedica todos sus medios humanos y materiales mientras que para resolver los problemas de la juventud y los trabajadores sólo se nos ofrece recorte tras recorte .

Es un auténtico escándalo que, con las condiciones meteorológicas tan evidentemente adversas que estábamos sufriendo en Galicia, la Xunta del PP venga de despedir a más de 400 brigadistas. Y Feijoo tuvo la desfachatez de asegurar que estos despidos no iban a afectar a la lucha contra el fuego!! Para los banqueros y para la represión, todo el dinero que sean precisos: para salvar nuestras vidas, nada de nada.

Las políticas del PP en lo relativo la protección del monte gallego fueron criminales:

-Se subcontrataron con empresas privadas los servicios de brigadistas forestales (y ya sabemos que a los empresarios sólo les interesa ganar dinero, no ofrecer un servicio de calidad)

-En el año 2016 se ofertaron unas ridículas 94 plazas para personal de extinción de incendios.

-La Ley de Montes del PP de 2015 facilita el negocio de la venta de madera quemada a precios más bajos (animando así a los empresarios a quemar el monte)

-El PP redujo en 2011 la distancia de seguridad entre lo monte y los núcleos urbanos.

Estas medidas tuvieron consecuencias: las denuncias por cambios en el uso del suelo (recalificaciones) se cuadriplicaron desde 2015, año en el que el PP aprobó la actual Ley de Montes. Y desde el año 2015 el total de hectáreas quemadas en Galicia creció de nuevo, tras un mínimo histórico en 2014.

Tras esta pesadilla que estamos sufriendo, no hay pirómanos locos, lo que hay es una política muy concreta, que busca recortar dinero destinado a las necesidades sociales para entregárselos de una u otra manera a los grandes capitalistas. Y hay también intereses empresariales muy concretos, tanto en el referente al “negocio” de la extinción de incendios como al de la compra de madera quemada. Y hay un partido, el Partido Popular, que es el representante directo de estos empresarios y que gobierna y legisla para ellos. Que no vengan ahora a derramar lágrimas de cocodrilo...ellos son los responsables. Hay que echarlos!!

¡Fuera el PP de la Xunta!

¡Por un servicio de extinción de incendios que sea 100% público!

¡Por otra Ley de Montes!

¡Por una investigación independiente de los vínculos de los empresarios del sector respecto a la ola de fuegos!