Por unha educación pública de calidade

Por unhas condicións laborais dignas para os nosos docentes

O vindeiro martes os e as profesoras galegas están chamadas á folga, convocada pola CIG despois de que hai uns días CCOO, UXT e ANPE firmasen un vergoñento acordo coa Consellería de Educación no que se perpetúan os ataques contra a educación pública perpetrados polo PP nos últimos anos. Nin se rebaixan as ratios, que fan que as nosas aulas estean completamente masificada,  e os e as docentes literalmente vólvense tolos para atender as necesidades do alumnado.

Tampouco se lles rebaixa un horario lectivo que o PP ven incrementando desde que chegou á Xunta, nin se lles quita traballo burocrático que nada ten que ver coa docencia e que debería ser realizado por traballadores á que contratasen especificamente para iso. A Xunta carga aos nosos profesores e profesoras con traballo administrativo para aforrarse diñeiro en contratacións, e quen o pago somos nós, porque os nosos profesores e profesoras teñen menos tempo para o que realmente é o seu traballo, a docencia.

A política do PP de acoso á educación pública deixou un saldo desolador: reduciuse notablemente o uso do galego nas aulas, eliminouse a gratuidade nos libros de texto, suprimíronse case 1.000 docentes e pecháronse 164 centros educativos. Sabemos que gobernan para os seus: grandes empresarios, banqueiros e congregacións relixiosas que xestionan escolas, universidades, residencias e hospitais privados; para eles sempre hai cartos. Só un dato: desde 2009 a conselleria de educación concedeu 131 novos concertos educativos, cun incremento de 37 millóns de euros, fronte o aumento de 17 millóns no orzamento para ensinanza pública.

Os e as estudantes somos plenamente conscientes de que a única forma de defender unha educación pública de calidade é defendendo á vez unhas condicións dignas de traballo para os e as docentes. Por iso desde o Sindicato de Estudantes queremos dicirvos, aos nosos profesores e profesoras en folga, que estamos convosco e que facemos nosas as vosas reivindicacións porque son imprescindibles para unha educación pública e de calidade.

O PP, a Xunta, vos ningunearán e criminalizarán, é o reflexo do medo que teñen á mobilización social, a que a educación pública volva converterse nun símbolo de loita para tombar a estes reaccionarios e as súas medidas de destrución do público. As e os estudantes de clase traballadora e as nosas familias sabemos que o público é o inimigo número un da dereita, e quen o defende tamén, porque pretenden facer negocio co que herdamos como dereitos grazas á loita de xeracións anteriores, e como eles e elas fixeron, hoxe témolo que defender. Por iso despois do 24 a loita debe continuar e nela atoparémonos.

Adiante compañeiros e compañeiras!

Profesores e estudantes , unidos e adiante en defensa da educación pública

***

Solidaridad con el profesorado  gallego  en huelga el  24 de octubre

Por una educación publica de calidad  

Por unas condiciones laborales dignas para nuestros docentes

El próximo martes 24 los y las profesoras gallegas están llamadas a la huelga, convocada por la CIG después de que hace días los sindicatos CCOO, UGT y ANPE firmasen un vergonzoso acuerdo con la Consellería de Educación en el que se perpetúan los ataques contra la educación pública perpetrados por el PP en los últimos años.

Ni se rebajan las ratios, que hacen que nuestras aulas estén completamente masificadas y los y las docentes literalmente se vuelvan locos para atender las necesidades del alumnado. Ni se les rebaja el horario lectivo, que el PP les fue incrementando desde que llegó a la Xunta. Ni se les quita trabajo burocrático, que nada tiene que ver con la docencia y que debería ser realizado por trabajadores a los que contratasen específicamente para ello. La Xunta carga a nuestros profesores y profesoras con trabajo administrativo para ahorrarse dinero en contrataciones, y quienes lo pagamos somos nosotros y nosotras, porque nuestros profesores y profesoras tienen menos tiempo para lo que realmente es su trabajo, la docencia.

La política del PP de acoso a la educación pública ha dejado un saldo desolador: se ha reducido notablemente el uso del gallego en las aulas, se ha eliminado la gratuidad de los libros de texto, se han suprimido casi 1.000 docentes y cerrado 164 centros educativos. Sabemos que gobiernan para los suyos: grandes empresarios, banqueros y  congregaciones religiosas que gestionan escuelas, universidades, residencias y hospitales privados; para ellos siempre hay dinero. Solo un dato: desde 2009 la Consellería de Educación ha concedido 131 nuevos conciertos educativos, con un incremento de 37 millones de euros, frente al aumento de 17 millones en el presupuesto para la enseñanza pública.

Los y las estudiantes somos plenamente conscientes de que la única forma de defender una educación pública de calidad es defendiendo a la par unas condiciones dignas de trabajo para los y las docentes.  Por eso desde el Sindicato de Estudiantes queremos deciros, a nuestros profesores y profesoras en huelga, que estamos  con vosotros y vosotras y que hacemos nuestras vuestras reivindicaciones porque son imprescindibles para una educación pública y de calidad.

El PP, la Xunta, os ninguneará y criminalizará, es el reflejo del miedo que tiene a la movilización social, a que la educación pública vuelva a convertirse en un símbolo de lucha para tumbar a estos reaccionarios y sus medidas de destrucción de lo público. Las y las estudiantes de clase trabajadora y nuestras familias sabemos que lo público es el enemigo número uno de la derecha, y quienes lo defendemos también, porque pretenden hacer negocio con lo que nosotros y nosotras hemos heredado como derechos gracias a la lucha de generaciones anteriores, y como ellos y ellas hicieron, hoy lo tenemos que defender. Por eso, después del 24 la lucha debe continuar y en ella nos encontraremos.

¡Adelante compañeros y compañeras!

Profesores y estudiantes, unidos y adelante en defensa de la educación pública